องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

สาส์นจากนายก อบต.

สาส์นจากนายก อบต.
    กระผมได้กำหนดนโยบาย เพื่อใช้ในการบริหารราชการ ภายใต้กรอบของกฎหมายและเป็นแนวนโยบายที่กระผมได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ต่อประชาชนชาวตำบลวังแสง จึงทำให้ประชาชนชาวตำบลวังแสง ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 2,011 คะแนน นโยบายของกระผมได้กำหนดขึ้นโดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ