องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

คณะผู้บริหาร

นายทองพูน  ตะวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมพงษ์ มีแก้ว
นายวาธิน แผลติตะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวนิชาภา เยาวมาลย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล