องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.


นางทองใบ  ชุมมวล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 081-7494022


นายเฉลียว ทับพิมพ์แสน
นายชาติชาย ลาคะวันตัง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 089-5198509
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 061-9683373

นางทองใบ  ชุมมวล
นางสุมาลี  ทองภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 081-7494022
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 098-1704322


นายกันยา  แก้วจันลา
นายวุฒิชัย  มาตรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 099-0378012
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 082-8547469


นางสาวภูภัทรา สีเผือก
นายสุด พาพะหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 087-7217856
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 080-4608525


นายสมบัติ ไชยสงค์
นายกุลยุทธ แผลติตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 099-0293669
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
เบอร์โทรศัพท์ 084-9154486

นายวิรัตน์ โนราช นายเฉลียว ทับพิมพ์แสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 087-2225066
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 089-5198509

นายเทวา คำกลอง นายชาติชาย ลาคะวันตัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
เบอร์โทรศัพท์ 087-8269255
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
เบอร์โทรศัพท์ 061-9683373


นายคำก้อน สุธรรม
นางสาวอรจิรา จันปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
เบอร์โทรศัพท์ 063-0135667
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
เบอร์โทรศัพท์ 089-8239699


นายผจญ อันทะลิต
นายธนบดี วังหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
เบอร์โทรศัพท์ 094-2571208
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
เบอร์โทรศัพท์ 085-6427179


นายบุญสี รักภักดี
นายอานนท์ ภูมิพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
เบอร์โทรศัพท์ 083-6659678
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
เบอร์โทรศัพท์ 083-6811900


นางเพ็ญศรี ทองภู
นายบัญญัติ จันปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
เบอร์โทรศัพท์ 086-2321837
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20
เบอร์โทรศัพท์ 087-864130