องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.

นายสมดี  พลขันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพิเชษฐ์  คงแสนคำ
-ว่าง-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.สร้อยทอง  ภูชุม
 นางทองใบ  ชุมมวล
นางสุมาลี  ทองภู
นายโสภา  ทองคะนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายสุนทร ทับคำภา
นายสังกา  คงแสนคำ 
นายสมดี  พลขันธ์ 
นายเกษร  รัตนพลแสน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายนิรุด  ทองภู
นายพิเชษฐ์  คงแสนคำ 
นายวิสุทธิ์  ตานะบุตร 
นายสุด  พาพะหม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายอำพร ไชยสงค์
นายสมบัติ ไชยสงค์
นางบุญญพัฒน์  ภูพานใหญ่ 
นายสวย  ไชยสงค์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายวิรัตน์  โนราช
นายจุฬาพร  ทองภู 
นางบุบผา  แกมจินดา 
นายนิคม  พันธ์จันทร์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
ว่าง
นายน้อย  อุทัยบาล
นายชาติชาย  ลาคะวันตัง 
นายวิรัตน์  ทับสีรัก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นายคำก้อน  สุธรรม 
นายคำเลื้อน  อนุอัน 
นายวิชัย  มาตวังแสง 
นายพิบูลย์  จันทะกล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายผจญ  อันทะลิต
นายอ่อนสา สุดชา
ว่าง
นายสุพจน์  อุทัยบาล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
ว่าง
นายบุญสี  รักภักดี
นายอานนท์  ภูมิพรม 
นายยุติธรรม  ทับสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
นายสำลี วัดระดม
นายบัวผัน ทองคะนา
นายบัญญัติ  จันปัญญา 
นายธงฤทธิ์ วังหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20