องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

      
  นายวิชัย  บุญหลักคำ  
   ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
082-1052549
 
 /    
นายธีรวัฒน์  ธงภักดิ์ นางจุฑารัตน์  กุมผัน  นายวิชัย บุญหลักคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัด
087-4825411
 ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8434457
 ผู้อำนวยการกองช่าง
082-1052549
     
 นางอรวรรณ ยอดสนิท  น.ส.กรรณนิการ์  คำเกตุ  น.ส.กรรณนิการ์ คำเกตุ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
087-4735845
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุข
095-1694428
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0951694428