องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

สำนักงานปลัด

นางเจียมจิต  กฤติยาวรรณ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
  ว่าง  
   หัวหน้าสำนักงานปลัด  
     
นายธีรวัฒน์ ธงภักดิ์ 
 นางเบญจพรรณ คงแสนคำ  นางฐิติวัลคุ์ แสนศักดิ์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 นายจิรวัฒน์  บุญไตรย์  นายวสรรช์  อันนอก  นางสาวขวัญจิตร  สีเผือก
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นักจัดการงานทั่วไป
     
 นางสาวรัศมี  ศรีบุญราษฎร์  นายทองภู  พาพอน  -ว่าง- 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จนท.รักษาความปลอดภัย  จนท.รักษาความปลอดภัย
     
  นางราหุล  จันปัญญา
 
   คนงานทั่วไป