องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

สำนักงานปลัด

นายวิชัย  บุญหลักคำ
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
082-1052549
     
  นายธีรวัฒน์  ธงภักดิ์  
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
087-4825411
 
     
นายธีรวัฒน์ ธงภักดิ์ 
 นางเบญจพรรณ คงแสนคำ  นางระวิวรรณ แสนศักดิ์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
087-4825411
 นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
087-2247037
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
084-4045842
     
 นายศิวัช  เทพทวีชัย
 นายวสรรช์  อันนอก  นางสาวขวัญจิตร  สีเผือก
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ
092-1494441
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
063-4920505
 นักจัดการงานทั่วไป
061-8202319
     
 นางสาวรัศมี  ศรีบุญราษฎร์  นายทองภู  พาพอน  -ว่าง- 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
084-5836988
 จนท.รักษาความปลอดภัย
093-3715908
 จนท.รักษาความปลอดภัย
     
  นางราหุล  จันปัญญา
 
   คนงานทั่วไป
083-9018560