องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

สำนักงานปลัด

นางเจียมจิต  กฤติยาวรรณ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
   นางพิชญามญชุ์  เดชศิริ  
   หัวหน้าสำนักงานปลัด  
     
นางธนัญญา  หนองสูง
 นางเบญจพรรณ คงแสนคำ  นางฐิติวัลคุ์ แสนศักดิ์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 นายจิรวัฒน์  บุญไตรย์  นายวสรรช์  อันนอก  นางสาวขวัญจิตร  สีเผือก
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นักจัดการงานทั่วไป
     
 นางสาวรัศมี  ศรีบุญราษฎร์  นายทองภู  พาพอน  -ว่าง- 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จนท.รักษาความปลอดภัย  จนท.รักษาความปลอดภัย
     
  นางราหุล  จันปัญญา
 
   คนงานทั่วไป