องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

กองคลัง

นางจุฑารัตน์  กุมผัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพิมพ์พิชชา  วงศ์คำจันทร์ นางรัตนาภรณ์  อุดชาชน นางปราณี  คำพะวงศ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
- ว่าง - -ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน