องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

กองคลัง

นางจุฑารัตน์  กุมผัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8434457

นางสาวพิมพ์พิชชา  วงศ์คำจันทร์ -ว่าง- น.ส.วาสนา  ทองบุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
099-5384620
นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
084-9791915

 
- ว่าง -

เจ้าพนักงานพัสดุ