องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม / โครงสร้างพื้นฐาน

                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

                3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม    

                6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารงานทั่วไป

                8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ   

 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

                1.  ก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

                2.  พัฒนาระบบจราจร

                3.  ลดความยากจนระดับครัวเรือน

                4.  ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุน

                5.  เพิ่มช่องทางการพัฒนาด้านการศึกษา  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

                6.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                7.  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

                8.  บำบัดและกำจัดขยะ

                9.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ / ป่าชุมชน

                10. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

                11.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                12.  การสาธารณสุข

                13.  การสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

                14.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                15.  การกีฬาและนันทนาการ

                16.  การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

                17.  บูรณะโบราณสถาน

                18.  การท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน

                19.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม

                20.  การพัฒนาบุคลากร

                21.  การพัฒนารายได้

                22.  การจัดหาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน

                23.  การให้บริการประชาชน

                24.  บริหารงานทั่วไป

                25.  บริหารงานคลัง

26.  บริหารงานการศึกษา

                27.  บริหารงานโยธา

                28.  บริหารงานสาธารณสุข

                29.  บริหารงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

                30.  แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

31.  บริหารงานด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม