องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

กองการศึกษา

นางอรวรรณ ยอดสนิท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
087-4735845
นางสาวจารุวรรณ  โสภักดี
นางกนกวรรณ  โลหิทัต
นางสาวเบญญาภา  แกมจินดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
092-5642688
นักวิชาการศึกษา
080-4901663
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
091-2516219
นางพนิดา  จันทะกล
นางสาวประยูร  พลช่วย
นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยสา
ครูผู้ช่วย
086-2309541
ครู
087-2196620
ครู
062-1980357

นางอรุณี  ภูดินดาน
-ว่าง
นางดุสดี  บุญเพ็ง
ครู
085-4611459
ครู
ครูผู้ช่วย
087-2257380
นางสาวจินตนา  เศรษฐา
นางจันทร์เพ็ญ  คงแสนคำ
นางสาวนฤดี  อุทัยมา
ครูผู้ช่วย
080-1963909
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
081-9117742
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
063-8828393
     
  นางสาวประภิญญา  อันทองลา
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
093-903658

 
 

นายสิทธิพงษ์  เกษมาสา
  นายยศ พัฒเพ็ง นายเรืองยศ อาจสารมนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
087-9531348
พนักงานขับรถ
082-3069574
ภารโรง
093-0540578