องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

กองการศึกษา

นางอรวรรณ ยอดสนิท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจารุวรรณ  โสภักดี
นายกฤตฐิญพงษ์  สีเผือก
นางสาวเบญญาภา  แกมจินดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางพนิดา  จันทะกล
นางสาวประยูร  พลช่วย
นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยสา
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู

นางอรุณี  ภูดินดาน
นางอินทิรา  ภูเรียบ
นางดุสดี  บุญเพ็ง
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
นางสาวจินตนา  เศรษฐา
นางจันทร์เพ็ญ  คงแสนคำ
นางสาวนฤดี  อุทัยมา
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาวประภิญญา  อันทองลา
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 

นายสิทธิพงษ์  เกษมาสา
  นายยศ พัฒเพ็ง นายเรืองยศ อาจสารมนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน พนักงานขับรถ ภารโรง