องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

กองสวัสดิการสังคม ฯ

น.ส.กรรณนิการ์ คำเกตุ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
095-1694428

-นางสาวกนกพร ภูผา- 
นักพัฒนาชุมชน
089-9127825
นางนัฐยา อุปแสน
นางสาวสุรีภรณ์ อุปแสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
087-8593556
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
083-1466598