องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

                       

      วิสัยทัศน์
    “องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงต้องเจริญก้าวไกล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ระดับประเทศ)”

พันธกิจ
    เพื่อให้การบริหารราชการตามอำนาจหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ได้บรรลุถึงภารกิจตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคแรก ที่บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงต้องเจริญก้าวไกล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ระดับประเทศ)”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5. พัฒนาด้านการจัดการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
6. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
8. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 พัฒนาระบบโครงข่ายถนนให้ทั่วถึง ก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
    1.2 ประสานความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม องค์กรราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
    1.3 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
    1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
    1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
    1.6 ส่งเสริมการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงตามแบบแปลนสองชั้นภายในระยะเวลา 4 ปี เพื่อเป็นที่รวมศูนย์ทำงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเครือข่ายด้านการส่งเสริมอาชีพตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์ภายในตำบลวังแสง
    2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้านแบบยั่งยืน
    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านการเกษตรชีวภาพ เกษตรอินทรีย์และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
    2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมเพิ่มความรู้ทักษะให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
    2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพสู่การพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด ตลอดจนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการจัดกองทุนเศรษฐกิจชุมชนเป็นทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบลวังแสง
    2.7 ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลวังแสง
    2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เป็นสถานที่ศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาดูงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

3. การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
    3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ อย่างทั่วถึง
    3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
    3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสงให้มั่นคงและยั่งยืน
    3.4 สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในตำบลวังแสง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
    3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬา กิจกรรมนันทนาการระดับหมู่บ้านและภายในตำบลให้พอเพียง
    3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
    3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงาน อสม. อปพร. และศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน
    3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และการป้องกันและแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรคติดต่ออื่นๆ
    4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เท่าที่มีความจำเป็นแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแสง และ บ้านหนองบัว
    4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
    4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
    4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม. และเครือข่ายด้านสุขภาพ
    4.6 ส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุน สปสช. ตำบลวังแสง

5. พัฒนาด้านการจัดการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.วังแสง และโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
    5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กและเด็กอนุบาลและนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงอย่างเพียงพอทั่วถึงทุกคน
    5.3 สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.วังแสง
    5.4 ส่งเสริมพัฒนาอบรมเพิ่มความรู้ทักษะให้แก่บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
    5.5 ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาทุกระดับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
    5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของนักเรียน เด็ก เยาวชน ประชาชนในระดับหมู่บ้านระดับตำบล และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในกลุ่มของอำเภอแกดำ
    5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันมีคุณค่าและวันสำคัญทางศาสนา
    5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการน้ำเสียและการจัดการขยะและปริมาณขยะมูลฝอยของเสียอันตรายให้มีประสิทธิภาพ
    6.3 ออกข้อบังคับ ข้อบัญญัติตำบล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
    7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เชิงบูรณาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคีความร่วมมือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางอารยธรรม วัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ดอนกู่โนนพระ
    7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในองค์กรรองรับการท่องเที่ยวในระดับชุมชนและระดับตำบล
    7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนขุดสระ ปรับปรุง ด้านทิศตะวันออกของดอนปู่ตาบ้านดอนก่อ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตำบลวังแสงและประชาชนตำบลอื่นๆ

8. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร
    8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายภาครัฐ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน มาร่วมกันพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังแสงเจริญก้าวไกล
    8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำท้องที่ทุกหมู่บ้านภายในตำบลมาทำงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
    8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง กับ องค์กรราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนมาร่วมกันพัฒนาทำงานร่วมกัน
    8.4 การพัฒนาองค์กรโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
    8.5 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการบริหารงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและบริการประชาชน
    8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงในการปฏิบัติงานที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติตัวดี รักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายงานจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
    8.7 ไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงที่ปฏิบัติงานไม่ดี ประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดี ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่รักษาระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตนสร้างความเสียหายและเสื่อมเสียแก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
    8.8 ส่งเสริมนำประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้านองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1) มาตรฐานทางจริยธรรม  2) กลไกลระบบในการดำเนินการ เพื่อให้บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนการลงโทษ เพื่อจัดทำประกาศประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
    8.9 ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เพื่อการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร กำหนดแนวทางและหลักปฏิบัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
    8.10 ออกคำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างปฏิบัติงานภายใต้การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ทั้ง 5 ด้าน
    8.11 ภายในระยะเวลา 4 ปี ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
    8.12 ออกคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างปฏิบัติงาน ติดตามงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบการสื่อสารทางแอปพิลเคชั่น LINE