องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

       

           การศึกษา

                                -  โรงเรียนประถมศึกษา         จำนวน           5       โรงเรียน

                                                คือ           1.  โรงเรียนบ้านวังแสง                          หมู่ที่  1  บ้านวังแสง              

2.  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ              หมู่ที่  3  บ้านขอนแก่น

                                                                3.  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม        หมู่ที่  6  บ้านดอนก่อ

                                                                4.  โรงเรียนบ้านหนองบัว                      หมู่ที่  7  บ้านหนองบัว

                                                                5.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง                      หมู่ที่  11 บ้านโคกกลาง

                                                -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน              จำนวน           21     แห่ง

            สถาบันและองค์กรทางการศึกษา

                                                -  วัด        จำนวน          9        แห่ง  คือ

                                                                คือ           1.  วัดสุเนตรชัชวาลย์              หมู่ที่  1  บ้านวังแสง

                                                                                2.  วัดไพศาลศักดาราม            หมู่ที่  2  บ้านคอนสาร

                                                                                3.  วัดป่าอรัญญิกาวาส             หมู่ที่  4  บ้านโนนเขวา

                                                                                4.  วัดเกษบุรีดอนก่อ               หมู่ที่  6  บ้านดอนก่อ

                                                                                5.  วัดบูรพาหนองบัว              หมู่ที่  7  บ้านหนองบัว

                                                                                6.  วัดสุทธาวาส                       หมู่ที่  11  บ้านโคกกลาง

                                                                                7.  วัดสถิตคงคาวราราม           หมู่ที่  12  บ้านหนองแวง

                                                                                8.  วัดราชพฤกษ์สิงขร             หมู่ที่  17  บ้านคำแก่นคูณ

                                                                                9.  วัดศิริบุรีวังแสง                   หมู่ที่  20  บ้านวังทองพัฒนา

                                                -  สำนักสงฆ์           จำนวน                    1             แห่ง

                                                                คือ           1.  สำนักสงฆ์โคกป่าข่าง

                                                                -  โบราณสถาน       จำนวน                    1              แห่ง

                                                                คือ           1.  ดอนกู่โนนพระ

                  สาธารณสุข

                                                -  สถานีอนามัยประจำตำบล   จำนวน                    2              แห่ง

                                                                คือ           1.  สถานีอนามัยวังแสง                          หมู่ที่  1  บ้านวังแสง

                                                                                2.  สถานีอนามัยหนองบัว                      หมู่ที่  7  บ้านหนองบัว

                                                -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                          จำนวน                    4              คน

                                                -  อาสาสมัครสาธารณสุข                        จำนวน                    200          คน

                                                -  หอกระจ่ายข่าว                                    จำนวน                    24            แห่ง

                                                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100