องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

                  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารสวนตำบลวังแสง  ดินมีสภาพเป็นดินทราย  ป่าไม้ไม่มีป่าไม้สำคัญและอยู่ในเขตป่าสงวนบางส่วน  มีข้อจำกัดในการใช้น้ำ   ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และน้ำเพื่อการเกษตร

                   แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                -  ลำน้ำ  ลำห้วย                       จำนวน     5     แห่ง

                                -  บึงและหนองอื่น ๆ              จำนวน   14     แห่ง

                   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                -  ประปาหมู่บ้าน                    จำนวน       17         แห่ง

                                -  บ่อบาดาล                             จำนวน        48        แห่ง

                                -   ฝาย                                     จำนวน         6   แห่ง

                                -   บ่อน้ำตื้น                             จำนวน        65        แห่ง

                  ข้อมูลอื่น ๆ

                องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  มีการคมนาคมทางบกใช้ติดต่ออำเภอและจังหวัดทางหลวง แผ่นดินหมายเลข  2380  เส้นทางติดต่อภายในตำบล ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนหินคลุกและดินลูกรัง

การโทรคมนาคม

                                -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                   จำนวน      1       แห่ง

                                           -  โทรศัพท์สาธารณะ                             จำนวน     45      แห่ง

ไฟฟ้า

                องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  แต่ยังขาดการขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางสัญจร  และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

                  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  มีองค์กรที่มวลชนจัดตั้ง   ดังนี้

                                                -  ลูกเสือชาวบ้าน                                    จำนวน                    183          คน

                                                -  ไทยอาสาป้องกันชาติ                          จำนวน                    125          คน

                                                -  กองหนุนแห่งชาติ                               จำนวน                    126          คน

                                                -  อปพร.                                                 จำนวน                      97          คน

                                                -  สมัชชาต่อต้านยาเสพติด                     จำนวน                    600          คน

ทรัพยากรธรรมชาติ