วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ราย ขององค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลวังแสง หมู่ที่ 9,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในเขตำบลวังแสง จำนวน 11 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู๋ที่ 19 และ หมู่ที่ 20 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2,และ 3 ภายในเขตตำบลวังแสง พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับ บริเวณ รอบ สำนักงาน อบต. และ ศูนย์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์ประฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท ประจำอำเภอแกดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ตามโครงการบริหารจัดการศูนยืปฎิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูล ห้องน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง