วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูห้วยแกดำ บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 17 ตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจบันทึกประชากรสุนัขและแนว จำนวน ตัวละ 3 บาท เป้าหมาย 660 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านหนองขอน-บ้านดอนก่อ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตำบลวังแสง การทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน ตำบลวังแสง การทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ประเภท ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ใบ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง