วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ OKI จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง กล่องเก็บเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน บธ 4652 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7590 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปญหาความเดือร้อนของประชาชนที่เกิดจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 12 บ้านหนองแวง -สำนักสงฆ์อรัญญิกาวาส พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลวังแสง หมู่ที่ 18 สายทางบ้านดอนไทรทอง -อำเภอแกดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 13 ถนนสายบ้านโนนสมบูรณ์ -โคกหินลาด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนสายบ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 17 -บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง