วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลวังแสง จำนวน 5 สายทาง หมู่ที่ 4,5,13,15,16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระหัส 416-58-0029 กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระหัส 416-58-0030 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงกู๋โนนพระเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับถวายพระและแขกที่มาร่วมงาน จำนวน 150 คน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสรงกู่โนนพระเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 11.5 ตารางเมตรละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธ์ไม้และปุ๋ยคอก ตามโครการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง