วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563 สำหรับ โรงเรียน อนุบาล และ ศพด. อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับ รร. 5 รร. ในเขต อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน UHT สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับ รร. อนุบาล และ ศพด. อบต. วังแสง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 21 วันทำการ เป็นเงิน 18,721.08 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สำหรับ รร. ในเขต อบต. วังแสง จำนวน 5 รร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่อขยายเสียงระบบเสียงตามสายพร้อมชุดอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ ขององค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 10 รายการ ขององค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 กล่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง