วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาขบวนฟ้อนรำพร้อมรถแห่เครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ ประจำปะ 2565 (ประเพฤณีบุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี 2565) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการประเพณีสงกู่โนนพระเนื่องในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดขบวนแห่ ตามโครงการร่วมงานประเพณีอนุรักษ์พันธ์กบในฤดูวางไข่ ประจำปี 2565 (ประเพณีบุญบังไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระและสำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระเนื่องในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับประชาชนที่มาร่วมงานที่เข้าร่วมขบวนแห่ ตามโครงการร่วมงานประเพณีอนุรักพันธ์กบในฤดูวางไข่ ประจำปี 2565 (ประเพณีบุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระเนื่องในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระเนื่องในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ OKI จำนวน 4 กล่องๆละ 2,850 บาท กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง