วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 12 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคะตุ หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบซัมเมอร์ส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร บ้านสารพัฒนา หมู่ที่ 19 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หฒุ่ที่ 2 พร้อมป้ายโครงการ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อป้ายอคิลิค พร้อมแผ่นติดสติ้กเกอร์ ขนาด 0.70X2.00 เมตร จำนวน 1 แผ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง อาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 พร้อมป้ายโครงการ สายทางโคกกลาง -หนองผือ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง