วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ผ้าประดับ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x3.50 เมตรๆละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการ รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดของ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเรือท้องแบบและรถบรรทุก ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 77 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง