วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ระหัส 416-58-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ในเขตตำบลวังแสง จำนวน 3 สายทาง หมู่ที่ 14,15,20 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง (ซื้อโทรทัศน์LED ขนาด 40นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 1 ราย ราย นางจันทร์ ศรีโยวงค์ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 13 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นข้าวกล่อง จำนวน 18 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูลห้อนำ้ อบต. วังแสง จำนวน 3 รอบๆละ 22 บ่่อๆละ 70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาท้องถิ่น 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง