วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลวังแสง จำนวน 3 หมู่บ้าน 4,7,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Canon 328 จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูลห้องน้ำ ของ อบต. วังแสง บ่อใหญ่ จำนวน 5 บ่ิ บ่อเล็ก จำนวน 22 บ่่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ รถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และป้ายโครงการ ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง