วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที สำหรับช่วงปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 30 วัน สำหรับ รร. ในเขต อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่่ 17 บ้านคำแก่นคูณ จำนวน 1 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการดัดแปลงต่อเติม อาคาร/ สิ่งก่องสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินยกระดับ บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลวังแสง จำนวน 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,7,17,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องเสี่ยง ตามโครงการแข่งขันกี่ฬาภายในสถานศึกษาของท้องถิ่น ประจำปี่ 2562 ในวันที่่ 17 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเหรี่ยญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกี่ฬาภายในสถานศึกษาของท้องถิ่น ประจำปี่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกี่ฬาในสถานศึกษา ประจำปี่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง