วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถยนต์รับจ้าง ตามโครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัด บุรีรัมย์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (ไป-กลับ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน 24 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่26 ประจำปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลวังแสง จำนวน 3 หมู่บ้าน 4,7,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Canon 328 จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูลห้องน้ำ ของ อบต. วังแสง บ่อใหญ่ จำนวน 5 บ่ิ บ่อเล็ก จำนวน 22 บ่่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ รถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง