วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และป้ายโครงการ ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการบริการจัดการระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ขนาด 1.5x2 ตารางเมตรๆละ 150 บาท ตามโครงการบริหารระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับ รร. อนุบาล อบต. วังแสง และ ศพด. อบต. วังแสง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 จำนวน 11 วันทำการ จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการบริหารจัดการระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับ รร. ในเขต อบต. วังแสง จำนวน 5 รร. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 จำนวน 393 คน จำนวน 11 วะนทำการ จำนวน 28,445.34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ของ อบต. วังแสงและหมู๋ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง