วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่่ยเรี่ยบถนนภายในเตตำบลวังแสง หมู่ที่่ 5 จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย ภายโครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 1 ก็อก จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานแลัด อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ( smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังต้มน้ำแสตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลิตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลวังแสง หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 20 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง