วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกัน ลดการอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูลห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2x2.50 ตารางเมตรละ 150 บาท โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าน ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x3.50 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับ จำนวน 100 คน ตามโครงการรักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง