วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระหัสครุภัณฑ์ 416-60-0034 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่และซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็ก ตามโครงการกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อของขวัญของรางวัล สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตาม โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชภิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. วังแสง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง