วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสตามบ้าน (อสด.) ปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยในเขตตำบลวังแสง จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2X1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย(ฟันสวยยิ้มใส) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 61 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บธ 4652 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการ ผู้เฒ่าสอนหลาน รร. อนุบาลและ ศพด. อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหัส 416-51-0013 และ เครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 478-54-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง