วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาขบวนฟ้อนรำพร้อมรถแห่เครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีอนุรักษ์พันกบในฤดูวางไข่ ประจำปี 2561(บุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 7590 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบ้านโคกกลาง หมู๋ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งขบวนและซุ้มนิทรรศการและอื่นๆเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามโครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ ประจำปี 2561 (บุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมบวนแห่และร่วมงาน ตามโครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ ประจำปี 2561 (บุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมขบวนแห่และร่วมงานโครง จำนวน 250 คน ๆละ 1 กล่อง ตามโครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ ประจำปี 2561 (บุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ตู้โดยสารทางราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ สำหรับการจัดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2.0x3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง