วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 11.5 ตารางเมตรละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธ์ไม้และปุ๋ยคอก ตามโครการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบรถเข็น ระหัสครุภัณฑ์ 441-58-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาด 35 ตารางเมตรๆละ 120 บาท จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมศาลาผู้มาติดต่อราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านดอนไทรทอง หมู่ที่ 18 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมรถแห่เครื่องเสียง,จ้างเหมารถแห่พระพุทธณูปพร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการบุญสงกรานต์ประเพณีไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง