วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์รถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7590 มหาสารคาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการผู้เฒ้าสอนหลาน ของ รร. อนุบาลและ ศพด. อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังแสงภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังแสง ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีเด็กและเยาวชน ตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงและสวนย่อมบริเวณหน้าสำนักงาน อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่่ 7, 8 และ 10 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ผู้เฒ่าสอนหลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง