วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่ีองดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กข 7590 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบ่ียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562 (ระยะที่ 2 ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลวังแสง หมู่ที่ 2,9,และ 12 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง