วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขอน หมู่ที่ 10 (สายทางบ้านหนองขอน - บ้านโคกกกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบถนนในเขตตำบลวังแสง จำนวน 3 สายทาง จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 12และ 16 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมากสร้างถนน คสล.ภายในตำบลวังแสง จำนวน 2 หมู๋บ้าน 3 สายทาง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลวังแสง บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 17 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการป้องกันและป้องกันโรคไข้เลือดออก ของอค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมารถรับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายและป้ายชื่อคล้องคอ ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต. วังแสง