วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วนรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง ประจำปี 2562 (วังแสงเกมส์ ครั้งที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เระหัส 416-51-0013,0416-51-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โโฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ภาคเรียนที่2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตัว ของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เหล็กล็อกเกอร์ 6 ช่อง จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา ประเภทโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้.-โต๊ะทำจากไม้อัด ขาทำด้วยเหล็กกล่องพ่นสี มีกุญแจล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2562 ขนาด 2.50X 3.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง