วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมา/จัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ประจำเดือนตุลาคม2561 (จำนวน8วัน จำนวนนักเรียน52คน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,320 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8,17 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบซัมเมอร์ส หมู่ที่ 7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่ออุปกรณ์การศึกษาประกอบห้องสมุด ตามโครงการห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล อบต.วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล อบต.วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อหนังสือนิทาน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ฺชนิดเลเซอร์ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลอบต.วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บสื่อ/หนังสือ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล อบต.วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ระหัส 416-58-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ในเขตตำบลวังแสง จำนวน 3 สายทาง หมู่ที่ 14,15,20 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง