วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ขนาด 40x60 เซนติเมตร จำนวน 800 ผืน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาพาหนะสำหรับรับ-ส่งมวลชน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสรงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทแอร์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ถนนสายบ้านโคกกลาง-บ้านหนองผือ ปริมาณงานหินคลุกพี้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 56 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) UHT สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 108 คน จำนวน 45 วัน จำนวน 4,860 กล่อง เป็นเงิน 38,005,20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง