วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 11 ,ศพด. อบต. วังแสง และ รร. อนุบาล อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 22.5 เมตร ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีน ผ้าปิดจมูก ถุงมืออนามัย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู็เข้าอบรม วิทยากร จำนวน 60 คน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มชนิดขวดขนาด 0.00 มิลลิลิตร จำนวน 84 แพ็คๆละ 60 บาท ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชืราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ขนาด 40x60 เซนติเมตร จำนวน 800 ผืน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาพาหนะสำหรับรับ-ส่งมวลชน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง