วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเหรี่ยญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกี่ฬาภายในสถานศึกษาของท้องถิ่น ประจำปี่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกี่ฬาในสถานศึกษา ประจำปี่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธ์ุไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉพลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี่พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไมค์โครโฟนวิทยุ สื่อสาร แบบติดรถยนต์และแบบประจำฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดเคลื่อนที่่ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง