วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) UHT สำหรับ ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 2/2561 โรงเรียนในเขต อบต. จำนวน 5 รร. จำนวน 45 วัน จำนวน 391 คน จำนวน 17,595 กล่อง เป็นเงิน 137,592.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกประชาชนที่มาร่วมงาน ตามโครงการกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ภายใต้โครงการบัณฑิตน้อย ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2562 และวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตู้ลำโพงเคลื่อนที่เอนกประสงค์พร้อมแอมป์ในตัว มีบูทูธ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพัด 24 นิ้ว สามขา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย หมูที่ 1 บ้านวังแสง รายนายทองใบ นุตะไว