วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับ ศพด. และ รร.อนุบาล อบต. วังแสง จำนวน 91 คน จำนวน 30 วัน จำนวน2,730 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็กภายในตำบลวังแสง จำนวน 5 สายทาง หมู่ที่ 9,10,11,12 และ 13 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการป้องกันและควบคุใโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ 12 เมตรๆละ 150 บาท ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตำบลวังแสง การเพาะเห็นขอนมะม่วง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ สำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตำบลวังแสงการเพาะเห็ดขอนม่วง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน ในตำบลวังแสง การเพาะเห็ดขอนมะม่วง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง