วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ระหัส 416-57-0026 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จำนวน 2 คัน 3 วันๆละ 25,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสตามบ้าน (อสด.) ปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยในเขตตำบลวังแสง จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง