วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2X1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย(ฟันสวยยิ้มใส) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 61 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บธ 4652 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการ ผู้เฒ่าสอนหลาน รร. อนุบาลและ ศพด. อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหัส 416-51-0013 และ เครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 478-54-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราขการ หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม ขององค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูลห้องน้ำภายใน อบต. วังแสง จำนวน 22 บ่อๆละ 70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล อบต.วังแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง