วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้ลำโพงเคลื่อนที่เอนกประสงค์พรอมแอป์ในตัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 7 อัน พร้อมจัดสถานที่ ตามโครงการวันท้องถิ่นไทยปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันท้องถิินไทย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ขนาดปริมาณงาน ผิวจาราจรกว้าง 12.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275.00 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 16 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ทางราชการ รถยนต์ตู้โดยสาร ทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7590 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน ประเภทตู้เหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กเหล็ก ขนาด 4 ฟุต แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง