วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมบวนแห่และร่วมงาน ตามโครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ ประจำปี 2561 (บุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมขบวนแห่และร่วมงานโครง จำนวน 250 คน ๆละ 1 กล่อง ตามโครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ ประจำปี 2561 (บุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ตู้โดยสารทางราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ สำหรับการจัดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2.0x3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแกสโซฮอล์ 91 จำนวน 1,500 บาท ดีเซล จำนวน 2,700 บาท ตามโครงการรักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง