วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กขนาด 4 ฟุต แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตตำบลวังแสง จำนวน 5 สายทาง หมู่ที่ 1,7,8,10และ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาวงดุริยางค์ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ประจำปี 2562 (วังแสงเกมส์ ครั้งที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด บบรจุ 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง (วังแสงเกมส์ ครั้งที่ 10) ระหว่างวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมสนามและน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ประจำปร 2562 (วังแสงเกมส์) ครั้งที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง