วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จำนวน 2 คัน 3 วันๆละ 25,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสตามบ้าน (อสด.) ปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยในเขตตำบลวังแสง จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2X1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย(ฟันสวยยิ้มใส) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 61 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บธ 4652 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการ ผู้เฒ่าสอนหลาน รร. อนุบาลและ ศพด. อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง