วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล อบต.วังแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักงาน อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นกล้าพันธ์ุไม้ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูลห้องน้ำภายใน อบต. วังแสง จำนวน 22 บ่อๆละ 70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเด็กพิการ ในเขตตำบลวังแสง จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สายทาง คือ หมู่ที่ 1,3,4,5,6 ภายในเขตตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแห่เทียนพรรษาพร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการเรียนรู้กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) สำหรับนักเรียน รร.อนุบาลและ ศพด. อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง