วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต. วังแสง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ระหัส 416-51-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด หมึกปริ้นเตอร์ HP -126 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ระหัสครุภัณฑ์ 416-59-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ราย ขององค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง