วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหัส 416-51-0013 และ เครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 478-54-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราขการ หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม ขององค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูลห้องน้ำภายใน อบต. วังแสง จำนวน 22 บ่อๆละ 70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล อบต.วังแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักงาน อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นกล้าพันธ์ุไม้ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฎิกูลห้องน้ำภายใน อบต. วังแสง จำนวน 22 บ่อๆละ 70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเด็กพิการ ในเขตตำบลวังแสง จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง