วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สายทาง คือ หมู่ที่ 1,3,4,5,6 ภายในเขตตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแห่เทียนพรรษาพร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการเรียนรู้กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) สำหรับนักเรียน รร.อนุบาลและ ศพด. อบต. วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ ตามโครงการท้าย สื่อและวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา สำหรับ รร. อนุบาล และ ศพด. อบต. วังแสง(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง