วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต. วังแสง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. วังแสง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต. วังแสง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง