วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 20 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 20 ถนนภายในหมู่บ้านวังทองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างจ้าง เหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 9 สายบ้านกกเหลี่ยม บ้านหนองขอน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังแสง สายทางบ้าน ดอนก่อ-บ้านตะคุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมา่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบลวังแสง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 6 สายทาง หมู่ที่ 14,8,7,1,10,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านโนนศรีบุญเรือง-บ้านโนนสวรรค์ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนตู็โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง