วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ผ้าประดับ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x3.50 เมตรๆละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการ รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดของ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเรือท้องแบบและรถบรรทุก ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 77 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถยนต์รับจ้าง ตามโครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัด บุรีรัมย์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (ไป-กลับ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน 24 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่26 ประจำปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง