องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ [ 4 มี.ค. 2565 ]26
2 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แ [ 4 มี.ค. 2565 ]27
3 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 4 มี.ค. 2565 ]28
4 พระราชบัญญัติ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั [ 4 มี.ค. 2565 ]26
5 ประชาสัมพันธ์ กฎหมายการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ [ 24 ก.พ. 2565 ]28
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค [ 21 ม.ค. 2565 ]25
7 พระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25 [ 10 ส.ค. 2564 ]29